Společné prohlášení o ochraně údajů a soukromí v reakci na COVID-19

Překlad prohlášení z webu WHO: Joint Statement on Data Protection and Privacy in the COVID-19 Response.

Organizace spojených národů, IOM, ITU, OCHA, OHCHR, UNDP, UNEP, UNESCO, UNHCR, UNICEF, UNOPS, UPU, Dobrovolníci OSN, UN Women, WFP a WHO podporují přijetí následujícího společného prohlášení, a to v souladu s dokumentem OSN Principy ochrany osobních údajů a soukromí přijatým systémovými organizacemi OSN k podpoře jejich využívání dat a technologií v reakci na COVID-19 způsobem, který respektuje právo na soukromí a další lidská práva a podporuje hospodářský a sociální rozvoj.

Pandemie COVID-19 se stala celosvětovým stavem nouze, má ničivé důsledky ve smyslu ztrát na životech a hospodářského úpadku a výrazně brzdí pokrok směrem k dosažení cílů udržitelného rozvoje vytyčených OSN. Chudé a zranitelné komunity jsou touto smrtící chorobou a jejími ekonomickými důsledky obzvláště ohroženy.

Přibývá důkazů, jež ukazují, že sběr, použití, sdílení a další zpracování dat může pomoci omezit šíření viru a urychlit zotavení, zejména prostřednictvím sledování digitálních kontaktů. Údaje o mobilitě odvozené z toho, jak lidé používají například mobilní telefony, e-maily, bankovnictví, sociální média či poštovní služby, mohou pomoci při sledování šíření viru a podpořit implementaci činností povinných pro systémové organizace OSN.

Takový sběr a zpracování údajů, včetně sledování digitálních kontaktů a obecného zdravotního dohledu, může zahrnovat sběr obrovského množství osobních i neosobních citlivých údajů. To by mohlo mít významné účinky i mimo počáteční fázi reakce na krizi, včetně případů, kdy se taková opatření použijí pro účely, které přímo nebo konkrétně nesouvisejí s reakcí na COVID-19, což by mohlo vést k porušování základních lidských práv a svobod. Tato obava je obzvláště naléhavá, pokud se některá mimořádná opatření zavedená k řešení pandemie, například sledování digitálních kontaktů, stanou běžnou praxí.

Generální tajemník OSN v dokumentu COVID-19 a lidská práva zdůraznil, že „Lidská práva jsou klíčová při formování reakce na pandemii, a to jak v případě ohrožení veřejného zdraví, tak v širším dopadu na životy a živobytí lidí. Lidská práva staví lidi do centra pozornosti. Odezvy, které jsou formovány lidskými právy a respektují je, vedou k lepším výsledkům v boji proti pandemii, zajišťování zdravotní péče pro všechny a zachovávání lidské důstojnosti.“

Jakékoli shromažďování, používání a zpracování údajů organizacemi systému OSN v souvislosti s pandemií COVID-19 by mělo vycházet z lidských práv a mělo by být prováděno s náležitým ohledem na aplikované mezinárodní právo, zásady ochrany údajů a soukromí, včetně Principů ochrany osobních údajů a soukromí dle OSN. Jakákoli opatření přijatá k řešení pandemie COVID-19 by měla být rovněž v souladu s mandáty příslušných organizací systému OSN a měla by zohledňovat vyvážení relevantních práv, včetně práva na zdraví a život a práva na hospodářský a sociální rozvoj.

S přihlédnutím k Principům ochrany osobních údajů a soukromí OSN, dokumentu COVID-19 a lidská práva a souvisejícím zdravotním a humanitárním standardům by shromažďování, používání a zpracování údajů organizacemi systému OSN při jejich činnostech mělo alespoň:

  • Být zákonné, omezené rozsahem a časem, nezbytné a přiměřené konkrétním a legitimním účelům v reakci na pandemii COVID-19;
  • zajistit odpovídající důvěrnost, zabezpečení, časově omezené uchovávání a řádné zničení nebo vymazání údajů v souladu s výše uvedenými účely;
  • zajistit, aby jakákoli výměna údajů dodržovala platné mezinárodní právo, zásady ochrany údajů a soukromí, a aby byla hodnocena na základě řádné náležité péče a posouzení rizik;
  • být předmětem jakýchkoli použitelných mechanismů a postupů, aby se zajistilo, že opatření přijatá s ohledem na používání údajů jsou ospravedlněna výše uvedenými zásadami a účely a jsou s nimi v souladu, a to jen dokud taková opatření budou potřebná;
  • být transparentní, aby se podařilo vzbudit důvěru v současné, ale i budoucí podobné úsilí.  

Koordinovaná a inkluzivní globální reakce na úrovni OSN založená na solidaritě je nezbytná k potlačení pandemie a minimalizování jejího negativního dopadu na svět. Přestože je prohlášení zaměřeno na řešení výzev současné pandemie COVID-19, může posloužit jako precedens pro využití dat k reakci na jakékoli budoucí krize podobného rozsahu, a to rychle a s respektem k ochraně údajů a soukromí.

FOTO

Mohlo by vás také zajímat:

Zrušení štítu soukromí – jak si poradit s předáváním dat do USA podle Evropského sboru pro ochranu osobních údajů
Jak zpracovávat osobní údaje zaměstnanců v souvislosti s koronavirem?
Jak mohou data bojovat s epidemií koronaviru?