Evropská komise rozhodla, že Japonsko zajišťuje odpovídající ochranu osobních údajů

Rozhodnutí je posledním krokem v rámci dohody o vzájemném uznání systémů ochrany osobních údajů a je použitelné již od 23. ledna. Souhlas s rozhodnutím byl dán všemi členskými státy na základě stanoviska dozorových orgánů a prostudování příslušných japonských předpisů.

Rozhodnutí tak dá vzniknout největšímu prostoru pro bezpečné předávání údajů na světě. Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová vysvětluje, v čem spočívají výhody takové spolupráce: "Naše podniky získají zvýhodněný přístup na trh se 127 miliony spotřebitelů. Investice do soukromí se vyplatí. Toto ujednání bude sloužit jako vzor pro budoucí partnerství v této klíčové oblasti a pomůže nastavit celosvětové normy. Na předávání údajů Evropanů do Japonska se budou vztahovat přísné normy ochrany soukromí."

Japonská strana musela před přijetím rozhodnutí provést několik opatření pro zajištění souladu s úrovní ochrany v EU. Opatření zahrnovala:

· Soubor pravidel, jež pomohou překlenout rozdíly mezi oběma systémy ochrany údajů. Tyto dodatečné záruky posílí například ochranu citlivých údajů, výkon individuálních práv a podmínky pro další předávání údajů občanů EU z Japonska do jiné třetí země.

· Japonská vláda rovněž poskytla Komisi záruky, pokud jde o přístup příslušných japonských veřejných orgánů k osobním údajům z EU pro účely národní bezpečnosti a vymáhání trestního práva. Takové použití osobních údajů musí být přiměřené, omezené na to, co je nezbytné, a podléhat nezávislému dohledu a účinným mechanismům nápravy.

· Mechanismus pro vyřizování stížností s cílem prošetřovat a řešit stížnosti občanů EU ohledně přístupu japonských orgánů k jejich údajům. Tento nový mechanismus bude spravovat a dozorovat japonský nezávislý orgán pro ochranu údajů.

Rozhodnutí se týká pouze subjektů z komerční sféry (tj. ohledně použití osobních údajů za komerčními účely) s několika upřesňujícími sektorovými výjimkami, jako jsou sdělovací prostředky, univerzity a jiné akademické organizace, náboženské nebo politické organizace. Rozhodnutí se naopak neuplatní na přístup k osobním údajům ze strany orgánů veřejné moci v rozsahu výkonu jejich veřejnoprávní činnosti (například státní nebo samosprávné úřady, policie apod.).

Ke společnému přezkumu funkčnosti nově vzniklé spolupráce dojde po dvou letech od účinnosti rozhodnutí.